top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
POSKYTOVÁNÍ PRODUKTŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI
ONE CLICK BUSINESS SOLUTIONS s.r.o.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

„1CLICK“ je softwarová aplikace, která je vlastněna a provozována společností „One Click Business Solutions s.r.o.“, se sídlem v Přílepská 1920, 252 63 Roztoky, Česká republika, IČ: 24812633, DIČ CZ24812633, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176572 (dále také jako „One Click“).


Tyto obchodní podmínky (dále také jako „podmínky“) upravují používání všech produktů a služeb společnosti One Click.


Těmito obchodními podmínkami se řídí právní vztah, mezi společností One Click na straně jedné a Zákazníkem (a Uživateli) na straně druhé, založený objednávkou Zákazníka, jakožto i právní vztah mezi těmito subjekty založený užíváním bezúplatné verze aplikace 1CLICK Zákazníkem, přičemž zákazník souhlasí s užitím těchto podmínek. Objednávka na tyto obchodní podmínky odkazuje a Zákazník jejím odesláním potvrzuje, že se s nimi seznámil. Zároveň se Zákazník zavazuje, že zajistí, aby se s obchodními podmínkami seznámili všichni Uživatelé a zavazuje se zajistit, že se jimi všichni Uživatelé budou řídit. Nebudou-li jednotliví Uživatelé dodržovat povinnosti stanovené těmito podmínkami, Smlouvou či jinými ujednáními smluvních stran, jsou takováto porušení přičitatelná Zákazníkovi.

 

POUŽÍVÁNÍM APLIKACE 1CLICK NEBO DALŠÍCH PRODUKTŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ ONE CLICK BUSINESS SOLUTIONS S.R.O. ZÁKAZNÍK SOUHLASÍ S TĚMITO OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI, JAKOŽ I S JAKÝMIKOLI DODATKY A REVIZEMI A ZMĚNAMI TĚCHTO PODMÍNEK. POKUD ZÁKAZNÍK NESOUHLASÍ S TĚMITO PODMÍNKAMI, NEBO JIMI NECHCE BÝT VÁZÁN, JE OPRÁVNĚN APLIKACI 1CLICK, WEBOVÉ STRÁNKY, PRODUKTY NEBO SLUŽBY SPOLEČNOSTI ONE CLICK NEPOUŽÍVAT.


Společnost One Click si vyhrazuje právo kdykoli revidovat, změnit nebo upravit tyto podmínky podle svého uvážení, aby reflektovaly právní, technické či jakékoli jiné změny na trhu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Nejnovější aktualizovaná verze těchto podmínek je k dispozici na webových stránkách „www.1c2c.net“. Revize, změna nebo úprava těchto podmínek probíhá tak, aby měl Zákazník možnost nebýt novým zněním podmínek vázán, a to zpravidla tak, že nové znění podmínek je Společností One Click zveřejněna minimálně jeden měsíc před nabytím jeho účinnosti, přičemž Zákazník tak má možnost, pokud s novým zněním podmínek nesouhlasí, Smlouvu ukončit postupem uvedeným v článku „TRVÁNÍ, UKONČENÍ A ZMĚNA SMLUVNÍHO VZTAHU“ odst. 2. těchto podmínek.


Aplikaci 1CLICK, její obsah a související produkty a služby je možné užívat všemi osobami, které jsou oprávněny uzavírat smlouvy, nicméně jsou určeny výlučně pro podnikatelské subjekty. Aplikace 1CLICK je určena především právnickým osobám. Pokud chce kdokoli využívat aplikaci 1CLICK jako fyzická osoba, je oprávněn objednávku učinit výlučně v souladu se zamýšleným účelem aplikace, tedy v souvislosti se svým podnikáním (především pro organizační a obchodní účely). Objednávku nelze učinit osobou v postavení spotřebitele – takováto objednávka nebude ze strany One Click akceptována.


Tyto smluvní podmínky jsou sjednány pro právní vztah mezi společností One Click a Zákazníkem (a Uživateli) při užívání produktů a služeb aplikace 1CLICK. Žádná jiná osoba nemá nárok ze Smlouvy těžit, pokud není v podmínkách služby (Smlouvě a podmínkách) uvedeno jinak.


Pokud se ukáže, že je jakékoliv ustanovení těchto Podmínek neplatné, neúčinné či nevykonatelné, aplikuje se namísto něj ustanovení obecně závazného právního předpisu, jehož smysl a účel se neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností, nevykonatelností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení těchto podmínek.


Pokud jsou ustanovení těchto podmínek v rozporu s ustanoveními Smlouvy či podmínek v době dřívější objednávky Zákazníka, mají ustanovení aktuálních podmínek přednost, respektive aplikují se ustanovení aktuálních podmínek, ledaže je v dodatečné dokumentaci zaslané ze stany společnosti One Click Zákazníkovi uvedeno jinak.


DEFINICE POJMŮ

 

One Click je obchodní společnost One Click Business Solutions s.r.o., se sídlem v Přílepská 1920, 252 63 Roztoky, Česká republika, IČ: 24812633, DIČ CZ24812633, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176572 a je jednou ze smluvních stran Smlouvy, tak jak je definována níže. Současně je společnost One Click správcem osobních údajů Zákazníka, tak i osobních údajů jednotlivých Uživatelů aplikace 1CLICK, dále je také zpracovatelem osobních údajů klientů Zákazníka evidovaných v aplikaci 1CLICK. V nabídce, objednávce, Smlouvě a jiných dokumentech může být označována různě, např. poskytovatel, dodavatel, zhotovitel, prodávající, pronajímatel atp.


1CLICK je softwarová aplikace, která je vlastněna a provozována společností One Click Business Solutions s.r.o.


Zákazník je osoba, které společnost One Click umožnila užívat aplikaci 1CLICK, ke které společnost One Click vykonává autorská práva, a která je druhou smluvní stranou Smlouvy. V nabídce, objednávce, Smlouvě a jiných dokumentech může být označována různě, např. objednatel, nabyvatel, kupující, nájemce atp.


Smlouva je smlouva uzavřená mezi Zákazníkem a společností One Click. Tato Smlouva vznikne oboustranným odsouhlasením objednávky. Zpravidla je Smlouva uzavřena následujícím způsobem: Zákazník po zkušebním období projeví zájem o poskytování placených služeb aplikace 1CLICK, načež je mu společností One Click odeslána nezávazná nabídka. Pokud s ní Zákazník souhlasí, je správnost nabídky ze strany společnosti One Click překontrolována a je Zákazníkovi učiněna písemná objednávka. Pokud tuto Zákazník akceptuje, je Smlouva uzavřena. Smlouva je zpravidla uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, přičemž objednávku je ze strany Zákazníka možné akceptovat tak, že ji může podepsat a naskenovanou zaslat společnosti One Click, nebo ji i akceptovat jednoznačnou volnou formou emailu, např. „akceptuji objednávku“, „objednávám“, „potvrzuji“ atp.


Podmínky jsou obchodní podmínky, které upravují vzájemná práva a povinnosti Zákazníka a společnosti One Click při poskytování služeb aplikace 1CLICK na základě uzavřené Smlouvy. Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.


Instance je označení pro samostatný datový objekt Zákazníka v aplikaci 1CLICK. Instance je založena prvotním vyplněním a odesláním registračního formuláře na webových stránkách společnosti One Click.


Uživatelský účet je účet se samostatnými přístupovými právy vytvořený Zákazníkem za účelem využívání služeb softwarové aplikace 1CLICK.


Uživatel je fyzická osoba, která vystupuje na straně Zákazníka a přihlašuje se do aplikace 1CLICK prostřednictvím vlastního Uživatelského účtu. Uživatel je subjektem osobních údajů podle zákona č. 110/2019 SB. O zpracování osobních údajů.


Zkušební doba je obdobím, během kterého může Zákazník a jeho Uživatelé využívat aplikaci 1CLICK zdarma a mohli se tak seznámit se všemi funkcemi, které aplikace 1CLICK nabízí a ujistili se tak, že jim bude zcela vyhovovat.


Poplatek je měsíční úplatou za možnost využívání služeb aplikace 1CLICK.


Zúčtovacím obdobím je buďto kalendářní měsíc nebo období od 15. dne měsíce do 14. dne měsíce následujícího. První zúčtovací období (toliko pro automatizované platby Poplatku kartou) je pak doba ode dne počátku poskytování placených služeb aplikace 1CLICK do skončení kalendářního měsíce, v němž započalo poskytování placených služeb aplikace 1CLICK.​

ZKUŠEBNÍ DOBA

 

Zkušební doba trvá 30 dnů od založení zkušební Instance 1CLICK a je určena k tomu, aby se budoucí Zákazník a jeho Uživatelé mohli seznámit se všemi funkcemi, které aplikace 1CLICK nabízí a ujistili se tak, že bude zcela vyhovovat jejich potřebám.


Pokud se po uplynutí Zkušební doby Zákazník rozhodne aplikaci 1CLICK nadále nepoužívat, má možnost požádat o export vložených dat. Pokud tak neučiní, bude Instance a veškerá data po uplynutí lhůty 90 dnů, počínající běžet od uplynutí Zkušební doby, nenávratně smazána.


Rozsah používání zkušební Instance je omezen pouze dobou využívání, počtem Uživatelů, který nesmí přesáhnout 100 Uživatelů a objemem uložených dat, který nesmí přesáhnout 0,5 GB. Z hlediska funkcí není rozsah užívání, jakkoliv omezen.


Zkušební doba končí uplynutím 30 dnů od založení zkušební Instance.  Po uplynutí zkušební doby Instance je Zákazník oprávněn vybrat si užívání některé z placených verzí aplikace 1CLICK, případně užívání FREE verze aplikace 1CLICK, nebo je oprávněn aplikaci 1CLICK již dále neužívat. Po uplynutí zkušební verze Instance, pokud si Zákazník nevybere užívání některé z verzí aplikace 1CLICK, je společnost One Click oprávněna zablokovat Zákazníkovi přístup do aplikace 1CLICK a po uplynutí 90 dní od uplynutí zkušební doby je společnost One Click oprávněna Instanci nenávratně smazat, a to včetně veškerých dat, která jsou její součástí.

POPLATEK A FORMA ÚHRADY

 

Zákazník je povinen za poskytování služby – aplikace 1CLICK – hradit společnosti One Click dohodnutý Poplatek. Výše Poplatku za užívání aplikace 1CLICK je stanovena na základě ceníku uveřejněného na webových stránkách společnosti One Click dostupných zde: www.1c2c.net/cenik, přičemž tam uvedená cena je cenou měsíční za jednoho Uživatele. Výše Poplatku je vypočtena jako násobek ceny za jeden Uživatelský účet uvedené v ceníku a celkový počet Uživatelů. Poplatek je hrazen dopředu, a to ve splatnosti stanovené společností One Click.


Zúčtovacím obdobím je jeden měsíc (kromě prvního zúčtovacího období v případě automatizované platby Poplatku kartou, kdy v tomto případě může být zúčtovacím obdobím část měsíce, a to ode dne počátku poskytování placených služeb aplikace 1CLICK). Veškeré ceny a Poplatky jsou vždy uváděny bez DPH. Ke každé ceně a Poplatku je společnost One Click oprávněna připočíst daň z přidané hodnoty ve výši stanovené podle příslušného právního předpisu účinného v době vystavení příslušné faktury.


Výše Poplatku není vázána na skutečné využívání aplikace 1CLICK v daném období, ale na možnost aplikaci 1CLICK využívat v definovaném počtu Uživatelů.


Mezi způsoby provádění pravidelných plateb Poplatku patří automatizovaná platba kartou a platba bankovním převodem.


V případě automatizované platby kartou je Zákazník povinen v aplikaci 1CLICK nastavit svou platební kartu do platebního terminálu, přičemž každý měsíc z ní bude automaticky odečtena sjednaná částka odpovídající dohodnutému Poplatku a následně bude na registrovaný email Zákazníka zaslána faktura. Splatnost Poplatku je v tomto případě sjednána předem podle volby společnosti One Click, nejpozději k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci, v němž budou služby aplikace 1CLICK poskytovány Zákazníkovi. První Poplatek za první zúčtovací období bude stržen v alikvótní výši odpovídající poměru doby poskytování placených služeb aplikace 1CLICK ke kalendářnímu měsíci (pro účely výpočtu v délce 30 dní).

 
V případě platby bankovním převodem bude Zákazníkovi na registrovaný email určený pro fakturaci zaslána ze strany společnosti One Click faktura (zpravidla 1. nebo 15. dne kalendářního měsíce, podle toho, kdy bude začínat zúčtovací období). Splatnost faktury činí 14 dní od data jejího vystavení. V tomto případě je počátek poskytování placených služeb sjednán na nejblíže následující první či patnáctý den v měsíci, podle toho, který z těchto dnů nastane dříve. 


Zákazník výslovně, v souladu s těmito podmínkami a příslušnými právními předpisy souhlasí, že mu budou faktury zasílány pouze elektronicky na jím registrovaný fakturační email.


V případě prodlení s úhradou Poplatku či jiného peněžitého plnění Zákazníka vůči společnosti One Click delším než 7 dní může být Zákazníkovi zaslána elektronická upomínka úhrady faktury na uvedený fakturační email.


V případě prodlení s úhradou Poplatku či jiného peněžitého plnění Zákazníka vůči společnosti One Click delším než 40 dní může být Zákazníkovi zablokován přístup do aplikace 1CLICK. Jakmile bude dlužná částka uhrazena, přístup bude obnoven, a to za předpokladu, že Instance nebude společností One Click nenávratně smazána.


V případě prodlení s úhradou Poplatku či jiného peněžitého plnění Zákazníka vůči společnosti One Click delším než 90 dní může být Instance nenávratně smazána, a to včetně veškerých dat, která jsou její součástí. Smazáním instance automaticky zaniká Smlouva.


ZÁLOHY DAT

 

One Click provádí automatické každodenní zálohy všech uložených dat jednotlivých Instancí aplikace 1CLICK. Tyto zálohy probíhají zpravidla od 02:00 hod.


Jednotlivé zálohy jsou uchovávány po dobu 60 dnů od jejich vytvoření. Z technických důvodů jsou uchovávány i u Instancí, které byly zablokovány nebo zrušeny.


Každý Zákazník má právo na bezplatné poskytnutí záloh dat jeho Instance maximálně jedenkrát za 6 kalendářních měsíců, a to výhradně na základě žádosti statutárního orgánu Zákazníka zapsaného ve veřejném rejstříku v případě právnické osoby, v případě fyzické osoby podnikatele pak výlučně na základě osobní žádosti této osoby. Pokud bude Zákazník požadovat poskytnutí zálohy nad rámec výše uvedeného rozsahu, je společnost One Click oprávněna požadovat za tuto službu odpovídající odměnu, a to v souladu s ceníkem, jež je přílohou č. 1 těchto podmínek (položka Mimořádné poskytnutí zálohy dat), přičemž k této odměně je společnost One Click oprávněna připočíst daň z přidané hodnoty ve výši stanovené podle příslušného právního předpisu účinného v době vystavení příslušné faktury. Splatnost odměny je před poskytnutím služby.

POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

 

Zkušební doba je určena k tomu, aby se Zákazníci (a Uživatelé) mohli seznámit se všemi funkcemi, které aplikace 1CLICK nabízí. Jedná se o vstřícný krok ze strany společnosti One Click, v žádném případě není Zkušební doba určena k tomu, aby se kdokoliv pokoušel vyhýbat placení Poplatku za využívání služby. Pokud by kdokoliv využíval aplikaci 1CLICK po tuto dobu v rozporu s dobrými mravy či se snažil využívat služeb zdarma déle, pak je společnost One Click oprávněna zablokovat možnost opakovaného vytváření nových Instancí.


Uzavřením Smlouvy se společností One Click nevznikají Zákazníkovi žádná práva k ochranným známkám společnosti One Click a jiných třetích osob.


Zákazník a jím zřízení Uživatelé jsou oprávnění používat aplikaci 1CLICK pouze osobně a jsou povinni důsledně chránit svá přístupová práva k Uživatelským účtům tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití ze strany třetích osob.


Poskytnuté právo užívání aplikace 1CLICK je definováno počtem Uživatelů a verzí aplikace 1CLICK uvedeného v objednávce. Poskytnuté právo užití licence je časově omezené, prostorově neomezené a nevýhradní. Rozsah užití práva je zakódován v licenčním klíči, který je pro každého Zákazníka unikátní.


Zdrojový kód aplikace 1CLICK je považován za přísně důvěrnou informaci. Zákazník, ani jeho Uživatelé, ani žádná třetí strana není oprávněna v něm provádět jakékoliv změny nebo se jej pokoušet získat. Nikdo není oprávněn aplikaci 1CLICK, jakkoliv analyzovat, překládat ze zdrojového kódu, upravovat nebo jej zahrnovat do jiného software.

DOSTUPNOST SLUŽEB

 

Společnost One Click garantuje dostupnost služeb aplikace 1CLICK minimálně na úrovni 99,5 % v kalendářním měsíci. (jedná se o 99,5 % z celkového času (30 nebo 31, případně 28 dní, 24 hodin denně) po odečtení pravidelné údržby, která bude předem oznámena).


V případě, že není dodržena dostupnost minimálně na úrovni 99,5 % v kalendářním měsíci, má Zákazník právo požadovat slevu ve výši 25 % z měsíčního Poplatku, a to v případě, že je dostupnost v rozmezí 97,5 – 99,4 %. V případě, kdy je dostupnost služeb nižší než 97,5 % má Zákazník nárok požadovat slevu ve výši 50 % z měsíčního Poplatku.


Aplikace 1CLICK je podrobena nepřetržitému vývoji, údržbě a zlepšování služeb. Z tohoto důvodu může být přístup k aplikaci 1CLICK krátkodobě omezen. Pravidelná údržba systému a aplikace je prováděna výhradně mimo běžnou pracovní dobu (08:00 – 17:00 hod. SEČ), tak, aby Zákazník byl touto činností co nejméně omezen.


Doba pravidelné údržby není zahrnuta do výpočtu limitu dostupnosti služeb aplikace 1CLICK uvedeného výše, přičemž o termínu plánované údržby bude Zákazník vždy předem informován prostřednictvím emailu na evidovaný administrátorský kontakt uvedený v objednávce.


Pokud je nedostupnost aplikace 1CLICK způsobena okolnostmi, které vylučují odpovědnost společnosti One Click, není ani tato doba nedostupnosti aplikace 1CLICK započítávána do výpočtu limitu dostupnosti služeb aplikace 1CLICK uvedeného výše. Mezi takové okolnosti patří situace, které nejsou ovlivnitelné vůlí společnosti One Click a brání jí ve splnění garantované dostupnosti aplikace 1CLICK.


Mezi takové okolnosti patří například stávky organizované třetími stranami, teroristický útok, války, občanské a vojenské nepokoje, epidemie, pandemie a s tím související omezení a opatření. Dále mezi takové okolnosti patří také situace jako jsou např. údery blesku, požáry, záplavy či zemětřesení a také okolnosti na základě kterých je následně vyhlášen nouzový stav, nebo jiná omezující opatření ze strany státních či místních orgánů.


TRVÁNÍ, UKONČENÍ A ZMĚNA SMLUVNÍHO VZTAHU

 

Návrh na uzavření Smlouvy je učiněn okamžikem odeslání vyplněného formuláře objednávky ze strany společnosti One Click, ve kterém je přesně specifikován konkrétní typ služby (verze aplikace 1CLICK), jednoznačná identifikace Zákazníka a cena služby (Poplatek) (dále také jako „objednávka“). Smlouva je poté uzavřena okamžikem akceptace objednávky ze strany Zákazníka, přičemž ode dne doručení akceptace objednávky je zpravidla zahájeno poskytování placených služeb aplikace 1CLICK.


Smlouva je vždy sjednána na dobu neurčitou. Smlouvu je ze strany Zákazníka možno kdykoli vypovědět, a to s výpovědní dobou, která skončí uplynutím zúčtovacího období, v němž je výpověď doručena společnosti One Click. 


Smlouvu může vypovědět také společnost One Click, a to i bez udání důvodu, a to s výpovědní dobou v délce tří celých zúčtovacích období následujících po zúčtovacím období, ve kterém byla výpověď doručena Zákazníkovi (výpovědní doba uplyne uplynutím třetího zúčtovacího období následujícího po zúčtovacím období, v němž byla výpověď Zákazníkovi doručena).


Smlouva zaniká automaticky také v případě, pokud byla Zákazníkovi nenávratně smazána Instance, a to z jakéhokoliv důvodu. Zákazníkovi může být nenávratně smazána Instance (včetně všech dat) např. v důsledku jeho prodlení s úhradou Poplatku či jiné platby delší než 90 dnů. Zákazníkovi může být nenávratně smazána Instance (včetně všech dat) také v případě, že uplyne doba 50 dnů ode dne, od kterého již nejsou Zákazníkovi poskytovány služby aplikace 1CLICK např. na základě požadavku zákazníka (výpověď, dohoda, ale i jiné důvody).

 

One Click je oprávněna, a to ke dni, kdy se Zákazník dostal do prodlení v délce minimálně 40 dní, přestat poskytovat služby aplikace 1CLICK a zablokovat Zákazníkovi přístup do Instance. Zákazník je v takovém případě nadále povinen uhradit Poplatky za období, kdy měl možnost využívat služeb aplikace 1CLICK.

 

Zákazník je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy písemně požádat společnost One Click o zvýšení či snížení počtu Uživatelů.

 

V případě požadavku na navýšení počtu Uživatelů, dojde ze strany společnosti One Click zpravidla do 24 hodin od doručení požadavku společností OCBS. Poplatek bude v takovémto případě upraven podle ceníku. V případě hrazení Poplatku formou bankovního převodu dochází k navýšení Poplatku od následujícího zúčtovacího období, v případě hrazení Poplatku formou automatizované platby kartou dochází k navýšení Poplatku ode dne započetí s poskytováním služby aplikace 1CLICK s navýšeným počtem Uživatelů.

 

V případě požadavku na ponížení počtu Uživatelů je požadavek Zákazníka realizován společností One Click k prvnímu dni zúčtovacího období následujícím po zúčtovacím období, ve kterém je požadavek společnosti One Click doručen, a to za předpokladu, že je požadavek písemně doručen společnosti One Click. Předpokladem, aby mohl být počet Uživatelů ze strany společnosti One Click, na základě požadavku Zákazníka snížen, je, že musí být ze strany Zákazníky v aplikaci 1CLICK požadovaný počet Uživatelů ke dni, kdy má dojít ke snížení počtu Uživatelů, uvolněn (smazán, vyprázdněn). Pokud se tak nestane, bude ze strany společnosti One Click ponížen jen takový Uživatelů, který bude uvolněn (smazán, vyprázdněn). Poplatek bude v takovémto případě upraven podle ceníku, a to ode dne kdy dojde k poskytování služby aplikace 1CLICK se sníženým počtem Uživatelů.


ZMĚNY PODMÍNEK A POPLATKŮ

 

Společnost One Click je oprávněna průběžně měnit znění těchto podmínek, a to podle vývoje situace na trhu, v důsledky změn zákonů a dalších okolností.


V souvislosti se změnou podmínek je společnost One Click povinna vždy uveřejnit nové znění podmínek na svých webových stránkách. Zároveň je v tomto případě společnost One Click povinna Zákazníky o skutečnosti, že dojde ke změně podmínek, informovat, a to vždy nejméně 30 dní před datem účinnosti nového znění podmínek.


Zákazník je povinen se se zněním nových podmínek seznámit a v případě nesouhlasu se zněním nových podmínek má právo odstoupit od Smlouvy k datu účinnosti nových podmínek. V případě využívání služeb ze strany Zákazníka i po datu účinnosti nových podmínek se má za to, že s těmito podmínkami vyjádřil svůj souhlas. Pokud Zákazník vyjádří svůj nesouhlas se změnou obchodních podmínek, nicméně z tohoto důvodu od Smlouvy neodstoupí, vztahuje se změna podmínek i na něj.


Společnost One Click je oprávněna měnit výši Poplatků a o této změně musí vždy informovat všechny stávající Zákazníky. Jakákoliv změna výše Poplatků musí být Zákazníkům oznámena vždy nejméně 30 dnů před datem účinnosti takové změny. V případě nesouhlasu se změnou výše Poplatku má Zákazník nárok Smlouvu vypovědět, přičemž pro tento případ je stanovena výpovědní doba v délce 3 měsíců počínající běžet ode dne účinnosti nové výše Poplatků. Po tuto dobu je pak Zákazníkovi ve výpovědní době účtována výše Poplatků podle jejich původní výše.


OCHRANA ÚDAJŮ A INFORMACÍ

 

Společnost One Click je oprávněna shromažďovat a zpracovávat osobní údaje Zákazníka a Uživatelů a další související údaje a informace, a to pro následující účely, mezi které patří především užívání služeb aplikace 1CLICK Zákazníkem a jeho Uživateli, poskytování podpory Zákazníků a jeho Uživatelům, v souvislosti s plněním povinností, které jsou uloženy právními předpisy, pro potřeby poskytnutí záloh jednotlivých Instancí a také pro potřeby zasílání obchodních sdělení v souvislosti s nabídkou dalších služeb společnosti One Click.


Společnost One Click je oprávněna zasílat informační a obchodní oznámení, a to na emailové adresy, které Zákazník uvedl při uzavření Smlouvy (odeslání objednávky) a dále pak při vytváření nebo změně jednotlivých Uživatelských účtů (včetně bezplatných). Pokud jsou tato oznámení založena na souhlasu, pak tento souhlas může Zákazník, nebo jakýkoliv jeho Uživatel vzít kdykoliv zpět prostřednictvím odkazu, který je uveden v každém takovém sdělení. Pokud bude ze strany Zákazníka nebo jeho Uživatelů souhlas tímto způsobem odvolán pak mu již nebudou žádná další sdělení zasílána.


Společnost One Click je oprávněna používat veškeré shromážděné údaje v souvislosti s uzavřením Smlouvy výhradně k účelům, ke kterým byly tyto údaje shromážděny.


Veškeré údaje a informace, kterém společnost One Click získala od svých Zákazníků v souvislosti s poskytováním služeb aplikace 1CLICK jsou považovány za důvěrné a společnost One Click se zavazuje je chránit před zneužitím a také se zavazuje je neposkytovat za obchodními nebo jinými účely žádným třetím stranám. Tímto ovšem není dotčena zákonná povinnost vydat požadované informace správním orgánům, orgánům místní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení a jiným orgánům veřejné moci, a to vždy výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy.


Veškeré osobní údaje Zákazníka nebo jeho Uživatelů budou vždy zpracovávány v souladu s ochranou soukromého a osobního života, v souladu se zákonem a v souladu s garantovanými právy v souvislosti s GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

 

V souvislosti s touto smlouvou Zákazník uděluje společnosti One Click souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů a jejich použití k reklamním a marketingovým účelům. Zákazník je oprávněn vzít tento souhlas kdykoli zpět (odvolat jej).


Podrobněji je úprava ochrany osobních údajů zpracována v dokumentu Ochrana osobních údajů, který je dostupný zde: https://www.1c2c.net/privacypolicy.

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

 

Zákazník bere na vědomí, že aplikace 1CLICK a veškeré programové vybavení, veškeré její součásti a příslušenství, zdrojové kódy atp. je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákazník je oprávněn aplikaci 1CLICK užívat jen způsobem, v rozsahu a k účelu stanoveným Smlouvou a těmito podmínkami.

 

Společnost One Click uděluje Zákazníkovi právo užívat aplikaci 1CLICK (licenci) při dodržení Smlouvy a těchto Podmínek. Licence se sjednává jako licence nevýhradní s územní platností celého světa.

 

Instalovaná aplikace 1CLICK se zprovozňuje pomocí "Aktivačního klíče", který funguje jako účinný technický prostředek ochrany aplikace 1CLICK ve smyslu Autorského zákona.

 

Společnost One Click v souvislosti se Smlouvou Zákazníkovi dodá příslušný Aktivační klíč, který Zákazník použije pro zprovoznění své instalace aplikace 1CLICK. V případě zvolení online instalace aplikace 1CLICK prostřednictvím webové stránky společnosti One Click může být příslušný Aktivační klíč do aplikace 1CLICK vložen i automaticky bez účasti Zákazníka.

 

Aktivační klíč určuje specifická omezení užití aplikace 1CLICK pro daného Zákazníka, zejména zpřístupnění jen určitých součástí aplikace 1CLICK, na které se udělená licence vztahuje, omezení počtu aktivních Uživatelských účtů, které je možné při užívání aplikace 1CLICK využívat a případné časové omezení licence. Zákazník je povinen omezení dané svým Aktivačním klíčem respektovat jako součást licenčních podmínek užití aplikace 1CLICK dle Smlouvy.

 

Licence poskytnutá společností One Click na základě Smlouvy opravňuje Zákazníka k instalaci aplikace 1CLICK na jedno zařízení výpočetní techniky např. počítač (licencované zařízení), a vložení poskytnutého Aktivačního klíče do této jedné instalace aplikace 1CLICK.

 

Zákazník má právo přenést licenci (svojí instalaci aplikace 1CLICK a Aktivační klíč) na nové zařízení výpočetní techniky, avšak pouze za předpokladu, že původní instalaci na původním zařízení výpočetní techniky okamžitě zruší, odinstaluje a přestane aplikaci 1CLICK na tomto zařízení používat. Zákazník není oprávněn v jeden okamžik souběžně používat více instalací aplikace 1CLICK se stejným Aktivačním klíčem na vícero zařízeních výpočetní techniky. Porušení tohoto zákazu je podstatným porušením Smlouvy Zákazníkem ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

 

Licence opravňuje Zákazníka k přístupu k aplikaci 1CLICK pomocí webového prohlížeče z libovolného počtu pracovních stanic, mobilních telefonů nebo jiných klientských zařízení.

 

Zákazník není oprávněn aplikaci 1CLICK ani její programové vybavení, jakékoliv její součásti a příslušenství, zdrojové kódy atp. rozmnožovat, půjčovat, pronajímat, poskytovat ho v rámci leasingové smlouvy nebo ho používat pro komerční hostitelské služby. Porušení tohoto zákazu je podstatným porušením Smlouvy Zákazníkem ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

 

Zákazník není oprávněn licenci převádět či poskytovat třetím osobám. Porušení tohoto zákazu je podstatným porušením Smlouvy Zákazníkem ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku, přičemž společnost One Click je v takovémto případě oprávněna licenci Zákazníkovi ihned odejmout (ukončit), a to bez jakéhokoliv nároku Zákazníka na vrácení zaplacené ceny či Poplatku či jejich části.

 

Zákazník není oprávněn aplikaci 1CLICK jakkoli upravovat, provádět zpětnou analýzu, dekompilaci, převod ze strojového (zdrojového) kódu aplikace 1CLICK nebo obcházet účinné technické prostředky ochrany aplikace 1CLICK. Porušení tohoto zákazu je podstatným porušením Smlouvy Zákazníkem ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

 

Zákazník je oprávněn používat aplikaci 1CLICK výlučně k účelu, ke kterému je určen, a to dle jeho obchodního popisu, dokumentace a dalších materiálů společnosti One Click.

 

Společnost One Click ani její smluvní prodejci nenesou odpovědnost vůči Zákazníkovi či jakékoliv jiné osobně za jakékoli škody, včetně následných, nahodilých nebo zvláštních včetně ušlého zisku, které by mohly vzniknout z důvodu jakéhokoliv důvodu použitím nebo nemožností použití aplikace 1CLICK Zákazníkem, např. z důvodu přerušení podnikání nebo ztráty dat.

 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

 

Veškeré vztahy vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, mimo jiné, ustanovení o smlouvě o poskytování digitálního obsahu, tj. § 2389a a násl. s výjimkou ustanovení týkajících se spotřebitelů, když spotřebitel není stranou smlouvy uzavřené podle těchto podmínek. Příslušným soudem je vždy soud České republiky, a to v souladu s níže uvedenou prorogační doložkou (dohodou o místní příslušnosti soudu), a rozhodným právem je vždy právní řád České republiky. Případná kolizní ustanovení jakýchkoli mezinárodních smluv či úmluv ohledně rozhodného práva a příslušnosti soudu se neuplatní.


V případě řešení jakýchkoliv sporů či nároků vyplývajících z používání aplikace 1CLICK, případně z uzavřené Smlouvy, je místně příslušným soudem Okresní soud Praha-západ, případně Městský soud v Praze, a to podle toho, jaký z uvedených soudů je k věci věcně příslušný.


Tyto obchodní podmínky nezakládají společnosti One Click kromě závazků uvedených v těchto podmínkách a Smlouvě žádné jiné závazky.


V případě, že se jakékoliv ustanovení těchto podmínek stane neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, neovlivní to platnost, účinnost nebo vykonatelnost ostatních ustanovení těchto podmínek, jelikož se má za to, že jednotlivá ustanovení těchto podmínek jsou plně oddělitelné od ostatních ustanovení. Ta zůstanou i nadále platná, účinná a vykonatelná.


Znění Smlouvy a těchto podmínek představují jedinou a úplnou dohodu mezi společností One Click a jejími Zákazníky vztahujícími se k aplikaci 1CLICK a plně nahrazují jakákoliv předchozí prohlášení, závazky, nebo reklamní informace vztahující se k aplikaci 1CLICK.


Přílohou č. 1 těchto podmínek je Ceník, který je vždy v aktuálním znění dostupný na webových stránkách společnosti One Click https://www.1c2c.net/cenik.


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti datem 1. 10. 2023.

bottom of page